مزایای رو به عقب راه رفتن
9 ماه پیش

وقتی روبه عقب راه می روید تحت تاثیر چه مزایای فوق العاده ای قرار می گیرید؟؟؟

وقتی به سمت عقب راه می روید خود به خود و غریزی پشتتان را صاف می کنید که این امر باعث برطرف کردن انحنای ستون فقرات و کمردرد ناشی از خمیده راه رفتن نیز می شود. هر صد قدم راه رفتن روبه عقب می تواند مانند هزاران قدم راه رفتن روبه جلو باعث کاهش کالری و ایجاد تناسب اندام شود.

بــــــرای یک زنــــــــدگی خوب
LOADING